Qualitat

ACTIVITATS LEGATITZADES QUE DESEMPENYA L’EMPRESA FONTANERIA DUARTE S.L. DE FORMA OFICIAL AMB ELS CONSEGÜENTS CURSOS, CARNETS I REGISTRES NECESSARIS:

  • R.I.T.E (REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS) FONTANERIA DUARTE S.L. ESTÀ AUTORITZADA COM A EMPRESA INSTAL·LADORA, MANTENEDORA I REPARADORA DE TOTES LES ACTIVITATS QUE ES DERIVEN D’AQUEST REGLAMENT OFICIAL COM:
  • INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ PER RADIADORS, SÒL RADIANT, BOMBA DE CALOR/FRED, CALOR BLAU, ETC.
  • INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT DE DEPÒSITS DE GASÒLI PER A CALEFACCIONS.
  • AIRE CONDICIONAT PER ESPLITS, PER CONDUCTES I AMB SÒL REFRESCANT.
  • ENERGIA SOLAR PER SISTEMA FORÇAT I SISTEMA TERMOSIFÓ.
  • COMBINACIÓ ENTRE SISTEMES AMB QUALSEVOL TIPUS DE COMBUSTIBLE: GAS, GASÒLI, BIO-MASA, PELLETS, ETC.
  • INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA EN GENERAL, TRACTAMENTS D’AIGUA AMB DESCALSIFICACIÓ, DOSIFICACIÓ, OSMOSI INVERSA, DEPURADORS DE PISCINES, ETC.
  • GRUPS DE PRESSIÓ, CLIMATITZACIÓ DE PISCINES, REGS PER ASPERSIÓ, ETC.
  • INSTAL·LACIONS DE GAS NATURAL, BUTÀ I PROPÀ I REVISIONS OFICIALS AMB CERTIFICATS VÀLIDS PER A LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA. INSTAL·LACIÓ I REPARACIÓ DE CALDERES DE GAS AMB CARNET ACREDITAT A.P.M.R (Agent de Posada en Marxa Reconegut).
  • TREBALLS VERTICALS: L’EMPRESA ESTÀ ACREDITADA PER A FER TREBALLS EN ALTURA, AMB TOT L’EQUIPAMENT HOMOLOGAT COM ARNESOS, CADIRES DE TREBALL, CORDES DE SEGURETAT, ETC. PER A PENJAR-SE, PER EXEMPLE, FENT DESAIGÜES PER UN DESLLUNAT.

NOTA: TOTS ELS MEMBRES DE L’EMPRESA TENEN TOTS EL CURSOS DE PREVENCIÓ EN RISCOS LABORALS QUE EXIGEIX LA NORMATIVA VIGENT.